Informacja od odpowiedzialności Sprzedawcy


I. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji udzielanej przez Producenta towaru
1. Sprzedawca nie jest gwarantem jakości towarów. W przypadku udzielenia przez Producenta gwarancji jakości, jej warunki są udostępniane przy fakturze VAT, wystawianej przez Sprzedawcę. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
2. W celu skorzystania z gwarancji Producenta, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić b ezpośrednio
Sprzedawcę o wadzie towaru w terminie 2 dni od dnia jej ujawnienia . Zawiadomienie powinno zostać
dokonane telefonicznie lub poprzez korespondencję e mail, na adres: biuro@forestagri.pl oraz
dodatkow o dostarczone Sprzedawcy listem poleconym z a potwierdzeniem odbioru.
3. Koszty związane z przesyłkami towaru w ramach zgłoszeni a gwarancyjnego ponosi Kupujący, chyba że z
warunków gwarancji wy nikają odmienne postanowienia. W przypadku gdy Producent nie uzna swojej
odpowiedzialności za wadę towaru, wszelkie koszty przesyłek ponosi Kupujący, na podstawie
wystawionej przez Sprzedawcę noty obciążeniowej.
4. W przypadku, gdy towar jest wysyłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący jest
zobowią zany sprawdzić w obecności kuriera stan towaru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad,
w tym mogących powstać przy transporcie, Kupujący ma obowiązek wypełnić udostępniany przez
kuriera protokół, który stanowi podstawę zgłoszenia do Sprzedawcy, pod ry gorem utraty uprawnień z
gwarancji.
5. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady
towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
II. Reklamacja wobec firmy kurierskiej przy wyborze odbioru towaru przez paczkę kurierską
1. Wydanie towaru może nastąpić poprzez odbiór osobisty dokonany przez Kupującego
w siedzibi e Sprzedawcy albo przez doręczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej (sprzedaż na
odległość)odległość). W przypadku skorzystania z opcji przesyłki kurierskiej, wydanie zostaje dokonane z chwilą,
gdy Sprzedawca powierzy towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia go na adres wskazany przez
Kupuj ą cego.
2. W razie utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki, która zostanie stwierdzona przy o dbiorze , zgodnie z pkt.
I.4 . albo opóźnienia w dostarczeniu przesyłki przez Kupujący może zgłosić, również za
pośrednictwem Sprzedawcy, reklamację wyłącznie firmie kurierskiej. Sprzedawca może zrzec się na
rzecz Kupującego prawa do doc hodzenia ros zczeń z reklamacji .