Warunki gwarancji

Ogólne warunki sprzedaży towarów nowych i używanych w Forestagri, w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.
I. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji udzielanej przez Producenta towaru

1. Sprzedawca nie jest gwarantem jakości towarów. W przypadku udzielenia przez Producenta gwarancji jakości, jej warunki są udostępniane przy fakturze VAT, wystawianej przez Sprzedawcę. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2. W celu skorzystania z gwarancji Producenta, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić bezpośrednio Sprzedawcę o wadzie towaru w terminie 2 dni od dnia jej ujawnienia. Zawiadomienie powinno zostać dokonane telefonicznie lub poprzez korespondencję e-mail, na adres: [email protected] oraz – dodatkowo – dostarczone Sprzedawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Koszty związane z przesyłkami towaru w ramach zgłoszenia gwarancyjnego ponosi Kupujący, chyba że z warunków gwarancji wynikają odmienne postanowienia. W przypadku gdy Producent nie uzna swojej odpowiedzialności za wadę towaru, wszelkie koszty przesyłek ponosi Kupujący, na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę noty obciążeniowej.

4. W przypadku, gdy towar jest wysyłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić w obecności kuriera stan towaru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym mogących powstać przy transporcie, Kupujący ma obowiązek wypełnić udostępniany przez kuriera protokół, który stanowi podstawę zgłoszenia do Sprzedawcy, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

5. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.

II. Reklamacja wobec firmy kurierskiej przy wyborze odbioru towaru przez paczkę kurierską

1. Wydanie towaru może nastąpić poprzez odbiór osobisty dokonany przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy albo przez doręczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej (sprzedaż na odległość). W przypadku skorzystania z opcji przesyłki kurierskiej, wydanie zostaje dokonane z chwilą, gdy Sprzedawca powierzy towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia go na adres wskazany przez Kupującego.

2. W razie utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki, która zostanie stwierdzona przy odbiorze, zgodnie z pkt. I.4. albo opóźnienia w dostarczeniu przesyłki przez kuriera, Kupujący może zgłosić, również za pośrednictwem Sprzedawcy, reklamację wyłącznie firmie kurierskiej. Sprzedawca może zrzec się na rzecz Kupującego prawa do dochodzenia roszczeń z reklamacji.