Projekt nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

W październiku, dokładnie 14.10.2022 powstał projekt nowego rozporządzenia, który trafił do konsultacji publicznych i opiniowania. Jakie zmiany proponuje Minister Klimatu i Środowiska?

Na pierwszy rzut oka widać kilka modyfikacji, ale także punkty dodatkowe.

W pierwszej kolejności, termin „koordynator pracy” został zastąpiony przez organizatora pracy, który z definicji obejmowałby pracodawcę, ale także inne podmioty niebędące pracodawcą, które organizują pracę.

Następnie wprowadzono zmiany:

  • zastrzeżono, że prace na drzewach stojących oraz prace z pilarką mechaniczną  mogą wykonywać wyłącznie osoby pełnoletnie
  • określono dokładny czas ściągnięcia zawieszonego drzewa
  • złagodzono przepis dotyczący kontaktu wzrokowego lub głosowego podczas prac związanych ze ścinką, zrywką  i załadunkiem drewna
  • w kwestii szkoleń, nowy projekt odsyła do aktualnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Ponadto w rozporządzeniu pojawiły się nowe zapiski:

  • wprowadzono 5m strefy niebezpiecznej przy pracach z zastosowaniem narzędzi lub maszyn z elementami rotacyjnymi
  • wprowadzono  strefę niebezpieczną obejmującą przestrzeń w promieniu 2m od pracownika używającego pilarkę
  • nałożono obowiązek szkoleń dla osób obsługujących maszyny wielooperacyjny tzn. w szczególności maszyn ścinkowo-układające, ścinkowo-zrywkowe, okrzesująco-przerzynające tzw. procesorów, ścinkowo-okrzesująco-przerzynające tzw. harwesterów, samojezdnych rębarek z pojemnikami na zrębki.
  • określono, iż zrywką drewna mogą zajmować się tylko osoby pełnoletnie oraz te, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym
    przedstawiono zakres nowo obowiązujących szkoleń

Inne ważne informacje?

W ostatnim rozdziale projektu zaznaczono, że rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W praktyce będzie oznaczać to, że osoba nie posiadająca żadnych uprawnień będzie miała zaledwie 14 dni na ich zdobycie.

Wyjątek będą stanowić operatorzy, którzy uzyskali uprawnienia przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

„§ 38. Do prac na drzewach stojących, przy obsłudze pilarek mechanicznych, maszyn wielooperacyjnych oraz zrywki drewna i transportu drewna dopuszcza się osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskały uprawnienia do wykonywania tych prac.”

Poniżej w tabeli znajduje się porównanie dotychczasowego rozporządzanie z nowym projektem.

Co myślicie o zmianach, które chce wprowadzić Minister Klimatu i Środowiska?